അപര്‍ണ്ണ

അപര്‍ണ്ണ

ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് അപര്‍ണ്ണ. സമകാലിക സിനിമയെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഓഫ്-ഷോട്സ് എന്ന കോളത്തിലൂടെ.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle Plus

Articles

മോസ്റ്റ് റെഡ്