ട്രെന്‍‌ഡിങ്ങ്


Videos


കാഴ്ചപ്പാട്


വരൂ, ഈ തീയറ്ററുകളിലെ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളും ഇറങ്ങിപ്പോക്കും കൂവലുകളും കാണൂ, എന്നിട്ട് പോരെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കലും ഭീഷണിയുമൊക്കെ?

ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ മിഖായേൽ എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേജ് പൂട്ടിക്കലിൽ നടന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ആക്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടന്ന ചൂഷണമാണ്

അപര്‍ണ്ണ

അപര്‍ണ്ണ

Social Wire


കേരളം


വായിച്ചോ


മോസ്റ്റ് റെഡ്

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്


അഴിമുഖം ക്ലാസിക്സ്വീഡിയോ

Follow us on YouTube