അധികാരം ഇടതുപക്ഷത്തെ ദുഷിപ്പിച്ചു; അലന്‍സിയര്‍

അധികാരം തലയ്ക്കു പിടിച്ചാല്‍ ഫാസിസമായി മാറും