അഗസ്ത്യാര്‍കൂടത്തിലെ സ്ത്രീ വിലക്ക്: പെണ്ണിന്റെ കായികക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുന്നവരോട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമര ചരിത്രമെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്‍ മന്ത്രിക്ക് അറിയുമോ?

ലിംഗ നീതി നിയമം(Gender Justice Atc) നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ബ്രഹ്മചാരികളുടെ സാന്നിധ്യവും അസാന്നിധ്യവും കണക്കിലെടുത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്