അമിത് ഷാ മോഡല്‍ ജനാധിപത്യത്തില്‍ മോചനത്തിനുള്ള വഴി വേറെ വെട്ടണം

നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനഹിതത്തെയല്ല, അതിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന മത്സരത്തിനനുരൂപമായി മാനിപ്യുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു.