അട്ടപ്പാടിയിലെ പട്ടിണിക്ക് ഉത്തരവാദികളുണ്ട്

മികച്ചതും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമവുമായ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളുടെ അഭാവം സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുന്നു