മനസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവാൻ മടിക്കുന്ന ‘എന്റേതായ കഥകൾ’

അമ്പല കമ്മിറ്റി എന്ന കഥ എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും ഉള്ളതാണ്, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലെ കച്ചവട രഹസ്യങ്ങളിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ആക്ഷേപ ഹാസ്യം ആവോളം നിറച്ച ഈ കഥ.