ജാതിയോ, ഇവിടെയോ? നിങ്ങളെത്ര കസവ് നേര്യതിട്ട് മറച്ചാലും അത് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്

അഴിമുഖത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ലേഖനത്തിനാണ് പുരസ്ക്കാരം