ആമി വിവാദം; കമലിന് പറയാനുള്ളത്

അഴിമുഖം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഭിമുഖത്തിലെ വിവാദ വിഷയത്തില്‍ കമല്‍ നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം