നടിമാരെ പ്രൊഫഷണല്‍ പ്രോസ്റ്റിട്ട്യൂട്ടുകളായാണ് അവര്‍ കാണുന്നത്‌; മീ ടൂ വില്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് മുംതാസ്

ആ സംവിധായകനെ ചെരുപ്പൂരി അടിച്ചു ഞാന്‍