സത്യന്‍ അന്തിക്കാട്/അഭിമുഖം: പുതുതലമുറയില്‍ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണനായ നടനാണ്‌ ഫഹദ് ഫാസില്‍

2018ലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥയാണ്‌ ഞാന്‍ പ്രകാശന്‍