മിസ്‌ ലവ്ലി ഒരു വെറും ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ മാത്രമല്ല, ചരിത്രവും ഭരണകൂടവും ലൈംഗികതയും ജീവിതവുമാണത്

ലൈംഗികതയെ സമീപിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്റെ ഇരട്ടമുഖം മിസ്‌ ലവ്ലിയില്‍ കാണാം