സ്വപ്നങ്ങളുടെ കുതിര സവാരി: ജാതി, വര്‍ഗ ബന്ധങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം; ഒരു ഗിരീഷ് കാസറവള്ളി സിനിമ

സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയും ഭ്രമ കല്‍പ്പനകളിലൂടെയും വികസിക്കുന്ന കനസെമ്പോ കുദുരെയാനേരി, സമൂഹത്തിലെ ജാതി – വര്‍ഗ ഘടനകളെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.