ഞാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍: മലയാള സിനിമയിലെ ക്വാളിഫൈഡ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിമര്‍ശകന്‍!

ശ്രീനിവാസന്റെ സാമൂഹ്യ ബോധവും ബോധ്യവും കുറ്റിയില്‍ കറങ്ങുന്ന പശുവിനെ പോലെയാണ്