ഇതുതന്നെയാണ് മോദിജി പറഞ്ഞ പണരഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ

സാധാരണക്കാരന്‍റെ വിണ്ടുകീറിയ പാദങ്ങളിലെ ചോരയും നീരും വലിച്ചെടുത്ത് കോര്‍പറേറ്റ് ഭീമന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി പാദസേവ നടത്തുകയാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍