നോട്ട് നിരോധനം ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം എന്ത്? കണക്കുണ്ട്: 9.4 ലക്ഷം കോടി രൂപ

രീതിശാസ്ത്രത്തിലെ പിഴവുകളുടെ പരമ്പരയാണ് 7 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയെന്ന ഔദ്യോഗിക കണക്കുണ്ടാക്കിയത്