ഇന്ത്യ ഒരു ‘ബനാന റിപ്പബ്ലിക്’ ആയി മാറിയോ? മെക്ക മസ്ജിദ് സ്ഫോടന കേസ് വിധി നല്‍കുന്ന സൂചനകള്‍

നിയമവാഴ്ച നിലവിലുള്ള, ഭരണഘടനയുടെയും എഴുതി വച്ച നിയമങ്ങളുടേയും ചട്ടങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണോ ഇന്ത്യ എന്നതാണ് പ്രശ്‌നം. അതല്ല നമ്മള്‍ ഒരു ബനാന റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞോ?