അന്യർ, കൂട്ടക്കൊലകളുടെ സാധ്യതാ ഇരകൾ, ഇനി നിത്യഭയത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ

ബംഗ്ളാദേശ് ഇവരെ സ്വീകരിക്കുമോ? ഇല്ല എന്നാണുത്തരം. തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർ അനധികൃതമായി അസാമിലേക്കു കുടിയേറിയെന്ന് ബംഗ്ളാദേശ് ഇതുവരെയും ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല