ഇങ്ങനെയാണ് അമിത് ഷാ സിബിഐ ഭരിക്കുന്നത്

ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ കാവല്‍നായ് മാത്രമല്ല, അമിത് ഷായുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്ന, അയാളുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മാത്രമുള്ളതായി മാറിയിരിക്കുന്നു സിബിഐ