കാശ്മീര്‍ ഒരു കരു മാത്രമാണ്; കളി പുറത്താണ്

ബി ജെ പി- പി ഡി പി സഖ്യം പരാജയപ്പെട്ടത് അതിനു പ്രവര്‍ത്തന സാധ്യത ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല, അത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ബി ജെ പിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്