ഇതാ, മലയാളികള്‍ ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ വയ്ക്കുന്ന ‘New Kerala Model’

മനക്കരുത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാര്‍ഡ്യത്തിന്റെയും അതിജീവന ത്വരയുടേയും സഹാനുഭൂതിയുടേയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും തിരിച്ചറിവിന്റേയും കൂടിയുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരല്‍ – എഡിറ്റോറിയല്‍