പരിഭ്രാന്തനായ മോദി പുതിയ ശത്രുക്കള്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചിലിലാണ്

ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നമ്മൾ കരുതിയത് പ്രളയം മൂടിയ മലയാളികളാകാം സാധ്യതാ ശത്രുക്കൾ എന്നാണ്. അവരാ ആശയം മാറ്റിവെച്ചു. മോദി ഭരണകൂടം പുതിയ ശത്രുക്കൾക്കായുള്ള തെരച്ചിലിലാണ്- എഡിറ്റോറിയല്‍