“എത്ര കാലം അവരുടെ കളത്തില്‍ കളിക്കും”? കൈരാന പറയുന്നത്

മുസ്ലീങ്ങളും ജാട്ടുകളും ഒരേ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകുന്ന മുസഫര്‍ നഗര്‍ കലാപാനന്തര കാലത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് പടിഞ്ഞാറന്‍ യു പി