ഓറഞ്ച് പാസ്പോര്‍ട്ട്; വിവേചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നീചമായ രൂപം

വ്യത്യസ്ത വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്ത പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകള്‍ എന്ന ആശയം അസമത്വ സാമൂഹ്യക്രമത്തിലേക്കുള്ള മടക്കമായിരിക്കും