ആ തോക്ക് ഒരിക്കലും അഗര്‍വാള്‍മാര്‍ക്ക് നേരേ ചൂണ്ടില്ല; അത് പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്

ചെമ്പ് ശുദ്ധീകരണശാലയില്‍ നിന്നുള്ള പുക മലിനീകരണവും ഫാക്ടറിയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പുറന്തള്ളുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നത് ജനങ്ങളുടെ വളരെക്കാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ്- എഡിറ്റോറിയല്‍