ശബരിമല വിധി ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്; ജീർണത ബാധിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്‌ലിം മത വൈതാളികര്‍ക്കും

ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്‌ലാമിനും ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിനും ഇത് സ്വയംവിമർശനത്തിനുള്ള കാലമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈയടുത്ത മാസങ്ങളിൽ നാം കണ്ടതുപോലുള്ള അവരെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും.