ബാമിയാനിലെ ബുദ്ധന്മാരും ത്രിപുരയിലെ ലെനിനും: ചരിത്രത്തെ പേടിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിമാ പേടികള്‍

പ്രതിമകളല്ല, ചരിത്രമെഴുതുന്നത്. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നിര്‍മ്മിതിയുടെ ഉപോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് അവ. എന്നാല്‍ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണെങ്കില്‍ വില കുറഞ്ഞ പ്രതിമകളാണ് ചരിത്രമെന്ന് നിങ്ങള്‍ തെറ്റദ്ധരിച്ചേക്കാം.