മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അടിവേരിളക്കി; അടുത്തത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്; ഒപ്പം ജനാധിപത്യവും

ഇതുവരെ പാലിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളെയും കാറ്റില്‍പ്പറത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രഖ്യാപനം