അസം കത്തുമോ? അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ

തങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമാനുസൃത പൗരന്മാരെന്ന് കണക്കാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 3.29 കോടി മനുഷ്യരുടെ അപേക്ഷകളില്‍ നിന്ന് 1.9 കോടി പേരുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ആദ്യ NRC കരട് ഇന്നലെ രാത്രി പുറത്തുവന്നു