എന്തിനാണ് അവർ ഈ വ്യാജചിത്രങ്ങൾ തയാറാക്കിയത്?

സൈബർ കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾക്ക്‌ നേരെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പൊതു അലംഭാവം ഈ വിഷയത്തിൽ കാണിക്കരുത്‌