ആചാരസംരക്ഷണത്തിന് വന്നവരുടെ തനിനിറം നാട്ടുകാര്‍ കണ്ടല്ലോ? ബലിദാനിയെ കിട്ടാനുള്ള പരക്കം പാച്ചിലായിരുന്നു അത്

പോലീസിന്റെ ലാത്തിപ്പിടി കൊണ്ടോ തോക്കിൻകുഴലിലൂടെയോ അല്ല നവോത്ഥാനം പണ്ട് സംഭവിച്ചത്; ഇനി സംഭവിക്കേണ്ടതും.