സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ ആ പത്രസമ്മേളനങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ മതി

നാലു പെണ്ണുങ്ങളെ കടിച്ചുകീറാൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആവേശമാണ് പത്രക്കാരുടെ സ്ഥായി