‘കുണ്ടനെന്നും ചാന്തുപൊട്ടെന്നും വിളിച്ചു മാറ്റി നിർത്തിയവരോട് ഇനിയെങ്കിലും മാപ്പു പറയണം’: അനീതിയുടെ ചരിത്രം മറക്കാത്തവരുടെ വാക്കുകൾ

നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ച ജീവിതം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകാനാകില്ല. ചരിത്രം വന്നു മാപ്പു പറഞ്ഞാലും, അനീതിയുടെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ മറക്കുകയുമില്ല.