‘പറയ്‌, പെല കളറിനെന്താ കുഴപ്പം?’ തൊമ്മിക്കുഞ്ഞ് രമ്യ എഴുതുന്നു

സാമുദായികസംവരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരേ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ജോലി നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമായി അത് മാറുന്നത് സാമൂഹിക അനീതി ഒരു തരിമ്പും അനുഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്