ഒരു റോഡും എട്ടേക്കര്‍ വയലും എന്ന കണ്ണുപൊത്തിക്കളിയല്ല കീഴാറ്റൂര്‍

ലക്ഷകണക്കിനേക്കര്‍ നെല്‍പ്പാടം കേരളത്തില്‍ നികത്തിപ്പോയത്, ഇവിടെ അന്യഗ്രഹജീവികള്‍ ഭരിക്കുമ്പോഴല്ല.