ബ്രാഹ്മണ്യ ഹുങ്ക് വീണ്ടും വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നെഞ്ചിൽച്ചവിട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചരിത്രപരമായ കടമ മലയാളിക്കുണ്ട്

ഏതു രാജാവ്, എവിടുത്തെ രാജാവ്? ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ഐക്യകേരള സമരവും പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരവും ജന്മിത്വ വിരുദ്ധ സമരവുമൊക്കെച്ചേർന്നു പുറത്താക്കിയതാണ് ഈ രാജപദവിയൊക്കെ.