ഏതൊരു ബുദ്ധിരഹിത സംഘിയുടെയും സിറോക്സ് കോപ്പി മാത്രമാണ് സുരേഷ് ഗോപി

കാരണം, ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണ്യം കേവലമൊരു ജാതിയല്ല; അതൊരു മനോനിലയാണ്. നിസ്സംശയമായും മനോരോഗനിലയാണ്.