മിയ, മമ്ത, ലക്ഷ്മി പ്രിയ; നിങ്ങളുടെ വാക്കുകള്‍ സിനിമയിലേക്ക് ഇനി വരുന്ന തലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം

വിമന്‍ കളക്ടീവിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരോട്; സിനിമയില്‍ നാളെയും നിങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതാരാണെന്നതിന് എന്താണുറപ്പ്?