മഞ്ജു വാര്യര്‍, ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്‌; നിങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ആ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം പറഞ്ഞത്

ദര്‍ബാര്‍ ഹാള്‍ ഗ്രൗണ്ടിലെ ആവേശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും നടക്കാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് മഞ്ജുവിനെപോലെ ചിലര്‍ ആ ചടങ്ങിനും മുന്നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം.