ഗോപാലകൃഷ്ണ, ‘ആരോരുമറിയാത്ത’യാളല്ല പ്രിയനന്ദനൻ; നിങ്ങളുടെ ചാണക സംഘിത്തരത്തിന് സാംസ്കാരിക കേരളം മറുപടി പറയുക തന്നെ ചെയ്യും

തീർത്തും സാധാരണക്കാരനായ സ്വര്‍ണ്ണപ്പണിക്കാരനില്‍ നിന്നുമാണ് തൃശ്ശൂർ വല്ലച്ചിറ സ്വദേശിയായ പ്രിയനന്ദനൻ‌ എന്ന വ്യക്തി സംവിധായകനായി വളരുന്നത്.