പുരസ്കാര വേദിക്ക് പുറത്തു ബഹിഷ്ക്കരിച്ച ചലചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം

ബഹിഷ്ക്കരിച്ച പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ പേരുകള്‍ എഴുതിയതും കസേരയും എടുത്തുമാറ്റിയാണ് ചടങ്ങ് തുടങ്ങിയത്