ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗര്‍ഭ നിരോധന മാര്‍ഗം!

മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുവരെയുള്ള ഗര്‍ഭങ്ങള്‍ക്ക് റിസ്‌ക് കുറവാണ്