പട്ടേൽ പ്രതിമയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം 72 ഗ്രാമങ്ങളില്‍ അടുപ്പ് പുകയില്ല; മോദിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ആദിവാസികൾ

പ്രതിമ നിർമ്മാണം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച 75000 ആദിവാസികളാണ് നർമ്മദ ജില്ലയിലെ കെവാഡിയയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദന പരിപാടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വരുന്നത്