ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലബ്ബിലെ റെയ്ഡിനു പിന്നാലെ സിബിഐ സ്വന്തം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ക്ലബ്ബിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ഹവാല ഇടപാട് ഇടപാട് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്.