ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ആ ചെറിയ കോടതി മുറി പറഞ്ഞു തരും

ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര, പരമാധികാര, ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ നിയമവാഴ്ച തകര്‍ന്ന് അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് വഴിമാറുന്നത്