ആധാര്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിഹാരമല്ല

ഈ വലിയ ദുരന്തത്തില്‍ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലെ അപമാനത്തില്‍ നിന്നും സുപ്രീംകോടതി ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്