ജയ്റ്റ്‌ലി എന്ന ‘ജീനിയസും’ മോദിയുടെ ജിഡിപിയും (‘ഗ്രോസ് ഡിവൈസീവ് പൊളിറ്റിക്‌സ്’)

കാര്‍ഷിക, മാനുഫാക്ച്വറിംഗ് മേഖലകളിലെ തളര്‍ച്ചയാണ് പ്രധാനമായും ജിഡിപി വളര്‍ച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത്. കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ ഗ്രോസ് വാല്യു ആഡഡ് (ജിവിഎ) റേറ്റ് 2.1 ആയി ചുരുങ്ങും.