യോഗിയുടെ പോലീസിന് ഇനി എന്തും ചെയ്യാം; ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ നിയന്ത്രണ നിയമം ഞെട്ടിക്കുന്നത്

നിലവിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമങ്ങളെക്കാള്‍ കര്‍ക്കശവും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും പീഡനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്