അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കൾ; വിള നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ കാവൽ‌; പശുസേനകൾ ഉത്തർപ്രദേശിന് നൽകിയത്

തനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മണിദേവ് പരാതി പറയുന്നു.