എവിടെയാണ് ശൂദ്രർ? നായര്‍, ജാട്ട്, പട്ടേല്‍, യാദവ്… നവബ്രാഹ്മണ്യ വക്താക്കളോ അവരിന്ന്? കാഞ്ച ഐലയ്യ എഴുതുന്നു

ക്ഷത്രിയരുടെ ക്ഷയത്താൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ശൂന്യതയിൽ കയറിപ്പറ്റി നവ ശൂദ്രർ ആകാനായുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ‘ഉന്നതജാതി’ ശൂദ്രർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് – ഭാഗം 1